15. RUP bescherming open ruimte

Wat?

We maken momenteel een RUP ‘Bescherming Open Ruimte’ op. Daarmee willen we de nog onbebouwde gebieden die door het gewestplan bestemd werden als ‘woonuitbreidingsgebieden’ (WUG) grotendeels omvormen tot open ruimte. In de bebouwde gebieden gelegen in woonuitbreidingsgebied kan minstens het bestaande aantal woningen behouden blijven.

 

De Startnota werd voorgesteld op 3 digitale infomomenten eind juni 2020 en een fysiek infomoment op 1 juli 2020. Het openbaar onderzoek liep van 29 juni tot en met 13 september 2020. Daarbij kwamen heel wat inspraakreacties binnen. In het najaar 2020 werden die verwerkt. De voorbije maanden werd de startnota omgevormd tot een Scopingnota. Dat betekent dat de oorspronkelijke nota verder onderbouwd werd en aangepast aan adviezen die binnenkwamen en het college gegrond achtte.

 

Deze Scopingnota is nu klaar. Je kan ze onderaan deze pagina vinden. Momenteel is ze bezorgd aan de dienst milieueffectenrapportage (mer), die beoordeelt of er een plan-mer moet worden opgemaakt.

 

De voornaamste wijzigingen zijn de volgende:

- Deelgebied 5 'Hollebeek-Zuid' is nu opgenomen als 'te herbestemmen naar open ruimte', waar het voordien was opgenomen als 'te ontwikkelen op lange termijn (indien behoefte na 2035)'.

- Deelgebied 9 'Veldstraat' is uit het RUP gesloten, waar het voordien was opgenomen als 'te herbestemmen naar open ruimte'.

 

Ook de herwerkte Procesnota vind je onderaan deze pagina. Daarin wordt de motivatie voor deze wijzigingen aangehaald en vind je onder andere de beoordeling van de bezwaren en het verslag van de participatiemomenten.

De volgende stap is het opmaken van grafische plannen van de verschillende deelzones en specifieke stedenbouwkundige voorschriften bij elke zone. De laatste nieuwe info zal u steeds op deze pagina terugvinden.

Bekijk ook