U bent hier

Algemene gemeentebelasting op bedrijven

Wat?

Belasting op bedrijven die op 1 januari van het aanslagjaar respectievelijk hun vestiging(en) hebben op het grondgebied van de gemeente.

 

Wie?

  • De zelfstandige of de vennootschap per vestiging gelegen op het grondgebied van de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
  • Elkeen die de hoedanigheid heeft van zelfstandige of vennootschap op het grondgebied van de gemeente, heeft er minstens één belastbare vestiging.
  • Een zelfstandige of een vennootschap van wie de beroeps- of bedrijfsdoeleinden uitsluitend een ambulant karakter hebben, heeft een belastbare vestiging op het adres van zijn/haar gelegen verblijfplaats of maatschappelijke zetel.
 

Prijs?

De basisbelasting bedraagt 200 euro per vestiging. We voorzien een aanvullende belasting op basis van de hinderlijkheid zoals beschreven in de Vlarem I – wetgeving:

  • 500 euro voor een vestiging met een Vlarem - klasse 1
  • 225 euro voor een vestiging met een Vlarem - klasse 2
  • 100 euro voor een vestiging met een Vlarem - klasse 3

De situatie op 1 januari is bepalend voor de belastingschuld. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Dit betekent dat wanneer de vestiging in het loop van het jaar verhuist of stopgezet wordt, je geen vermindering ontvangt van de belasting.

 

Uitzonderingen

Het gemeentebestuur voorziet een vermindering van 50% van de toepasselijke belastingaanslag indien de bedrijfsactiviteit in zelfstandig bijberoep wordt uitgeoefend.

Dat de bedrijfsactiviteit in zelfstandig bijberoep wordt uitgeoefend moet blijken uit een attest van een sociaal verzekeringsfonds, dat betrekking heeft op het aanslagjaar (situatie op 1 januari van het aanslagjaar).

De belastingplichtige kan de vermindering aanvragen via het daartoe voorziene aanvraagformulier (zie bijlage).

De vermindering dient te laatste te worden aangevraagd binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Het gemeentebestuur voorziet een vrijstelling voor volgende bedrijven:

  • zelfstandige onthaalmoeders
  • verenigingen zonder winstoogmerk
 

Algemene bepalingen

Wanneer moet je de belasting betalen?

Je ontvangt in de loop van het jaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Je moet het bedrag overschrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kun je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.Dat bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Als je wenst gehoord te worden, moet je dat uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook