U bent hier

Belasting op het gebruik van motoren

Wat?

De motorenkracht tijdens het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar. Hierbij kijken we per maand naar het aantal motorkracht. Een motor wordt met andere woorden alleen belast voor het aantal maanden dat het actief is.

Wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die de motoren exploiteert.

Prijs?

Hoe berekenen we de belasting?

De bedrijven kunnen kiezen uit twee systemen. Eenmaal gekozen, verbindt het bedrijf zich om vijf jaar lang het gekozen systeem te gebruiken. Dit tijdvak wordt na 5 jaar stilzwijgend verlengd.

Op basis van het gezamenlijk vermogen

De belasting wordt berekend op basis van het totale vermogen van de motoren uitgedrukt in kilowatt. Motoren waarvan het vermogen uitgedrukt is in PK geldt: 1 PK = 735,5 W

Op basis van het maximum kwartiervermogen

Wanneer het bedrijf beschikt over meetapparaten voor het maximum kwartiervermogen, waarvan maandelijks opnemingen door de leverancier van elektrische energie worden gedaan met het oog op de facturatie, kan het bedrijf kiezen om het belastbaar vermogen te laten bereken door het gemiddelde te nemen van de twaalf maximum kwartiervermogens van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar.

Hoeveel bedraagt de belasting?

De belasting bedraagt :

 • 20 euro per kilowatt voor de eerste belastbare 250 kilowatt
 • 17,50 euro per kilowatt vanaf 251 tot en met 1000 kilowatt
 • 15 euro per kilowatt vanaf 1001 kilowatt.

Bij de berekening wordt elke breuk van een kilowatt als een gehele kilowatt beschouwd.

Voor de eerste vijftig Kilowatt van het gezamenlijk vermogen voorziet het gemeentebestuur een vrijstelling.

Voorbeeld : Een bedrijf met een totaal vermogen van 300 kilowatt, wordt voor de eerste 50 kilowatt vrijgesteld, kilowatt 51 tot 300 (de eerste belastbare 250 kilowatt) worden belast aan 20 euro per kilowatt. De belasting zal dan 5.000 euro bedragen.

Uitzonderingen

Het gemeentebestuur voorziet een vrijstelling voor volgende motoren:

 
 • een motor die heel het onmiddellijk voorafgaande jaar niet werd gebruikt:
  • de begin- en einddatum van de perioden van stilleggen moeten schriftelijk worden meegedeeld aan het gemeentebestuur. Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van de non-activiteit evenwel met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren
 • een motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de verkeersbelasting valt of speciaal van deze belasting is vrijgesteld
 • een motor van een draagbaar toestel die door één persoon kan bediend en gedragen worden.
 • een motor die een elektrische generator drijft, voor het gedeelte van zijn vermogen dat overeenstemt met dat nodig voor het drijven van een generator
 • een door perslucht aangedreven motor
 • een motorkracht, gebruikt door watermalingstoestellen om het even van waar het water voortkomt.
 • een reservemotor,
  • deze waarvan de werking niet onmisbaar is voor de normale gang van de fabriek en welke slechts werkt in uitzonderingsgevallen, wanneer zijn werking niet voor gevolg heeft de productie van de betrokken inrichting te verhogen

Wat geeft aanleiding tot een belastingvermindering?

 • Het buitenwerking stellen van bepaalde motoren in het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar.
 • Tijdelijk buiten werking stellen van bepaalde motoren voor periodes van telkens één maand. Deze vermindering staat in verhouding met het aantal maanden van inactiviteit.
  • Onder motoren buiten werking voor één maand bedoelen we ook motoren die slechts 1 dag werken op 4 weken of 1 week werken na 4 weken inactiviteit.
  • Deze inactiviteit moet wel kaderen in een akkoord aangegaan met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening inzake tijdelijke activiteitsvermindering om massaal ontslag te voorkomen.
  • Staking van de bedrijfsactiviteiten. De aanslag wordt enkel berekend op basis van de motoren in het jaargedeelte waarin er nog bedrijfsactiviteiten waren.

Hoe bekomt u een belastingvermindering?

De belastingplichtige moet schriftelijk het gemeentebestuur op de hoogte brengen van de dag waarop de motor buiten werking werd gesteld.

De vermindering gaat dan in vanaf de maand volgend op de datum van ontvangst. Ze geldt tot de maand volgend op de brief waarin het gemeentebestuur op de hoogte gesteld wordt van de wederinwerkingstelling.

Wanneer blijkt dat een motor werkt voor het bericht van wederinwerkingstelling, dan zal geen vermindering worden toegestaan.

 

 

Bij staking van de bedrijfsactiviteiten moet de belastingplichtige het gemeentebestuur binnen de acht dagen na staking in kennis stellen.

Regelgeving

Wie vult de aangifte in?

Elke exploitant van motoren moet een aangifte doen.

Hoe gebeurt de aangifte?

Het gemeentebestuur stuurt elke exploitant een aangifteformulier op. Dit document moeten zij binnen de maand ingevuld terugsturen.

Wat gebeurt er wanneer geen aangifte wordt ingediend?

Als het gemeentebestuur binnen de gestipuleerde datum geen aangifte ontvangt, dan wordt de eigenaar “ambtshalve” belast. Dit betekent dat het bestuur zelf het belastbare vermogen zal bepalen van de motoren. Bij de ambtshalve belasting wordt tevens een verhoging van 25% aangerekend.

Wanneer moet ik de belasting betalen?

Je ontvangt in de loop van het aanslagjaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Je moet het bedrag overschrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kun je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.Dat bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Als je wenst gehoord te worden, moet je dat uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Bekijk ook