U bent hier

Belastingverordening op de leegstand van gebouwen en woningen

Wat?

Leegstaande gebouwen en woningen, die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Zolang het leegstaand gebouw of woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.

Indien het gebouw of de woning ook opgenomen is in het verwaarlozingsregister, dan is de belasting verschuldigd per afzonderlijke opname in het verwaarlozingsregister en het leegstandsregister.

Wie?

De zakelijke gerechtigde over het leegstaand gebouw of woning, op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd is.

Onder zakelijk recht verstaan we, de houder van één van volgende rechten:

 • de volle eigendom
 • in voorkomend geval, het recht van opstal of van erfpacht
 • in voorkomend geval, het vruchtgebruik

Ingeval van onverdeelbaarheid is elke houder van het zakelijk recht de belasting verschuldigd in verhouding tot hun deel in het goed.

Prijs?

De belasting bedraagt  :

 • 2.500 euro voor een leegstaand gebouw
 • 1.500 euro voor een leegstaande woning
 • 300 euro voor een leegstaande kamer

Vanaf het derde opeenvolgende aanslagjaar wordt de bovenvermelde belasting verdubbeld.

Uitzonderingen

Welke vrijstellingen voorzien we?

01. Persoonsgebonden

 • de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis, voor zover de belastingplichtige de laatste in de woning gedomicilieerde bewoner is. Het bewijs van het verblijf wordt geleverd door de instelling waar de belastingplichtige verblijft. Deze vrijstelling geldt enkel voor een periode van twee aanslagjaren, volgend op het eerste belastbaar aanslagjaar.
 • de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke beslissing, voor zover de belastingplichtige niet zelf de oorzaak is van de gerechtelijke beslissing en de laatste in de woning gedomicilieerde bewoner is. Bewijsstuk gerechtelijke beslissing dient te worden toegevoegd. Deze vrijstelling geldt enkel voor een periode van twee aanslagjaren, volgend op het eerste belastbaar aanslagjaar.
 • een nieuwe verkrijger van het zakelijk recht, gedurende twee opeenvolgende aanslagjaren na het verkrijgen van het zakelijke recht. Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten van het zakelijk recht aan:
  • vennootschappen waarin de vroegere zakelijke gerechtigde rechtstreeks of onrechtstreeks participeert
  • vzw's waar de zakelijk gerechtigde lid van is.

02. Gebouw of woning

 • gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan.
 • geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld.
 • beschermd is als onroerend erfgoed en daarvoor een erfgoedpremie is aangevraagd. Deze vrijstelling geldt vanaf de aanvraag tot twee jaar na de beslissing over de aanvraag.
 • vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging.
 • onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor een periode van twee aanslagjaren, volgend op het eerste belastbaar aanslagjaar.
 • gerenoveerd wordt. Een woning of een gebouw wordt gerenoveerd als:
  • indien het gaat om handelingen die vergunningsplichtig zijn, blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden;
  • indien het gaat om niet vergunningsplichtige handelingen, een goedgekeurde renovatienota wordt voorgelegd.

   Deze vrijstelling geldt in beide gevallen voor een termijn van twee jaar en kan maar eenmaal aan dezelfde houder van het zakelijk recht worden toegekend. De termijn van de vrijstelling – indien vergunningsplichtig – begint te lopen vanaf de datum beslissing stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning, in laatste administratieve aanleg. De termijn van de vrijstelling – indien niet - vergunningplichtig – begint te lopen vanaf de datum van de aanvraag van de goedgekeurde renovatienota door de administratie.

Hoe kan ik genieten van een vrijstelling?

 • Een vrijstelling kan aangevraagd worden via beveiligde zending bij de administratie. Deze aanvraag dient ingediend te worden ten laatste binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de opname in het leegstandsregister of na het verstrijken van elke periode van twaalf maanden opname.

 • Als belastingplichtige dien je alle nodige bewijsstukken voor te leggen om de vrijstelling aan te tonen.

 

Regelgeving

Wanneer moet ik de belasting betalen?

Je ontvangt in de loop van het aanslagjaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Schrijf het bedrag over via het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kun je een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Dit bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Indien je wenst gehoord te worden, moet je dit uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Als de zakelijke gerechtigde bezwaar kon indienen tegen de opname in het leegstandsregister, kan hij bij zijn bezwaar tegen de aanslag de opname in de inventaris niet meer betwisten.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook