U bent hier

Belastingverordening op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken en daarmee gelijkgestelde producten

Wat?

Onder gelijkgestelde producten bedoelen we stalen en reclamedragers, die aangeboden worden door adverteerders met als doel de verkoop ervan te promoten.

Onder geadresseerd verstaan we niet folders met een collectieve adresvermelding per straat of een gedeeltelijke adresvermelding

Wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht gaf om het drukwerk te drukken of het gelijkgesteld product te produceren.

Wanneer deze persoon geen aangifte doet of niet gekend is, de verantwoordelijke uitgever, die vermeld staat op het drukwerk.

Prijs?

Hoe berekenen we de belasting?

De belasting berekenen we op basis van het gewicht van elk verspreid exemplaar. Dit gewicht bepalen we tot op 1 gram nauwkeurig.

Hoeveel bedraagt de belasting?

De belasting bedraagt  :

 

per exemplaar met een gewicht ≤ 40 gram

0,01 EUR

 

per exemplaar met een gewicht 40 ≤ 150 gram

0,03 EUR

 

per exemplaar met een gewicht > 150 gram.

0,05 EUR

We rekenen een minimumheffing aan van 25,00 EUR per verspreiding.

Uitzonderingen

Welke vrijstellingen voorzien we?

Het gemeentebestuur voorziet een vrijstelling voor de verspreiding van volgende drukwerken :

 
  • Verspreiding van éénbladig drukwerk kleiner of gelijk aan A4-formaat.

 

  • Drukwerken van erkende Merelbeekse socio-culturele, sport- en jeugdverenigingen. Deze vrijstelling geldt voor twee publicaties per dienstjaar

 

  • Drukwerken van openbare besturen en van overheidsinstellingen

 

  • Drukwerken van politieke partijen. Deze vrijstelling geldt voor vier publicaties per dienstjaar, doch is onbeperkt tijdens een periode van 60 dagen vóór datum van gemeentelijke, provinciale, gewestelijke, nationale of Europese verkiezingen.

Regelgeving

Wie vult de aangifte in?

Elke verspreider van drukwerk moet een aangifte doen.

Hoe gebeurt de aangifte?

Het gemeentebestuur stelt aan elke verspreider een aangifteformulier ter beschikking. Dit document moet de verspreider binnen de vijf dagen na verspreiding invullen en terugsturen.

Wanneer het gaat over steeds wederkerige verspreiding, dan moet de verspreider de aangifte indienen binnen de vijf dagen na de eerste verspreiding. U moet alle gevraagde gegevens invullen op het aangifteformulier.

Deze gegevens zijn het gewicht van het verspreide exemplaar, het aantal exemplaren dat verspreid wordt en een kopie van het drukwerk of van het gelijkgesteld product.

Wat gebeurt er wanneer geen aangifte wordt ingediend?

Het gemeentebestuur beschikt over een aantal controlepunten waar al het drukwerk verzameld wordt. Wanneer we voor het gevonden drukwerk geen aangifte ontvangen hebben, dan wordt de verspreider “ambtshalve” belast. Dit betekent dat het bestuur zelf het aantal verspreide exemplaren gaat bepalen. Dit aantal exemplaren is vastgelegd op 10.800

Per aangetekend schrijven melden we aan de verspreider dat geen aangifte ontvangen is voor het gevonden drukwerk.

De verspreider heeft daarop 30 dagen de tijd om alsnog een aangifte te doen. Wanneer wij niets ontvangen bepalen we dan definitief de verschuldigde belasting.

Wanneer moet u de belasting betalen?

U ontvangt in de loop van het jaar volgend op het jaar van de verspreiding een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

U hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Schrijf het bedrag over via het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Indien U niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kunt U een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Dit bezwaarschrift moet U schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen, waarom U niet akkoord bent met de belasting. Indien u wenst gehoord te worden moet u dit uitdrukkelijk vermelden in uw bezwaarschrift.  U moet dit doen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst fiscaliteit en toelagen
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(18/11) tot

Contact

  • 09 210 32 55
09 210 32 59
fiscaliteit [at] merelbeke.be

Bekijk ook