U bent hier

Subsidie voor aankoop gronden door erkende natuurverenigingen

Wat?

Het gemeentebestuur kent subsidies toe aan erkende natuurverenigingen voor de aankoop van gronden binnen de gemeente Merelbeke met de bedoeling die gronden in te richten en te beheren als natuurgebied.

Voorwaarden

De gronden moeten gelegen zijn in één van de volgende gebieden:

  • in een bosgebied, groengebied, parkgebied, bufferzone of valleigebied volgens het gewestplan Gent en Kanaalzone
  • in bosgebied, natuurgebied, parkgebied, bufferzone, valleigebied of hieraan gelijkwaardige gebieden volgens de BPA’s en RUP’s opgemaakt door de gemeente en goedgekeurd door de hogere overheid
  • volgens de biologische waarderingskaart aangeduid als biologisch (zeer) waardevol
  • volgens de richtnota betreffende de groene hoofdstructuur gelegen in natuurkerngebied of -ontwikkelingsgebied
  • Grote Eenheid Natuur (GEN), Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling (GENO), natuurverwevingsgebied of natuurverbindingsgebied (IVON), of een uitbreidingszone van een erkend natuurreservaat

Voor gebieden met een andere ligging moet je een verantwoordingsnota bijvoegen over de bijzondere waarde van het gebied.

 

Hoe?

De aanvraag voor een subsidie voor aankoop gronden door erkende natuurverenigingen moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Hundelgemsestenweg 353, 9820 Merelbeke.

De aanvraag moet vergezeld zijn van:

  • een uittreksel uit het kadaster met de kadastrale omschrijving van de betreffende gronden
  • een kopie van het gewestplan op schaal 1/10.000 waarop de betreffende gronden zijn aangeduid
  • in voorkomend geval een uittreksel van het Bijzonder Plan van Aanleg, op schaal 1/10.000, waarbinnen de gronden gelegen zijn een ecologische beschrijving van de betrokken gronden en opgave van de geplande beheerswerken.

Prijs?

De subsidie bedraagt maximaal 10% van de aankoopprijs zoals die voorkomt in de aankoopakte, vermeerderd met de notaris- en registratiekosten. Wanneer je voor dezelfde gronden ook een toelage krijgt van het Vlaams Gewest en van het Provinciebestuur, kan de gezamenlijke verkregen toelage nooit meer bedragen de gehele aankoopprijs, vermeerderd met de notaris- en registratiekosten. De toelage bedraagt maximaal 0,50 euro/m², per aankoop en per dienstjaar.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Leefmilieu
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(10/05) tot

Contact

  • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook