U bent hier

Nood- en interventieplanning

Wat?

Om te kunnen spreken van een noodsituatie dient volgens het koninklijk besluit betreffende de noodplanning [...]  (2019) te worden voldaan aan twee voorwaarden:

 1. er is sprake van een gebeurtenis die schadelijke gevolgen veroorzaakt of kan veroorzaken
 2. de coördinatie van de disciplines is noodzakelijk (brandweer, medisch, politie, logistieke steun (bv. civiele bescherming), informatie)

Of er sprake is van een noodsituatie en of het advies tot opschaling noodzakelijk is, moet per geval beoordeeld worden. Niet elke situatie waarvoor politie, brandweer of medische instanties uitrukken, valt onder de definitie van een noodsituatie.

Wie?

In de veiligheidscel zetelen de burgemeester, de noodplanambtenaar, een vertegenwoordiger van elke discipline (brandweer, medische/sanitaire/psychologische hulp, politie, logistieke steun en informatie aan de bevolking) en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten.


Het gemeentelijk coördinatiecomité. Overgenomen van Noodplanning en crisisbeheer in België (p. 20). België, Brussel: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – AD crisiscentrum. Copyright z.j. door FOD BiZa, ADCC.

 

Hoe?

Het lokaal bestuur werkt samen met de hulpverleningsdisciplines om zich voor te bereiden op noodsituaties, om ze zo snel mogelijk te doen ophouden en om zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de normale situatie.

Voor een noodsituatie

Het takenpakket van de veiligheidscel is heel uitgebreid. Dit is een overzicht van de belangrijkste taken in de voorbereidingsfase:

 • opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
 • opstellen van actiefiches
 • organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen, oefenbeleid uitwerken
 • evalueren van oefeningen en noodsituaties
 • bijsturen beheer incidenten en noodplannen
 • opmaken inventaris van de risico's en risicoanalyse
 • organiseren van informatie aan de bevolking over de noodplanning

Tijdens een noodsituatie

Wanneer er zich een noodsituatie voordoet op het grondgebied van de gemeente of met impact op de gemeente zal afhankelijk van de aard van de noodsituatie de gemeentelijke, provinciale of federale fase worden afgekondigd. Tijdens een gemeentelijke fase beheert de burgemeester de interventies van de hulpdiensten. Hij kondigt deze fase af op basis van de informatie van de optredende interventiediensten. In dit geval treden de principes in werking die zijn opgenomen in het algemeen nood- en interventieplan of het bijzonder nood- en interventieplan. Dit laatste wordt opgesteld voor welbepaalde risico’s met specifieke richtlijnen.

Na een noodsituatie

In de periode na een noodsituatie is het mogelijk dat er acties of activiteiten dienen te worden opgestart om terug te keren naar de 'normale' situatie. In deze fase wordt de omvang van een noodsituatie duidelijk. Acties in de nafase situeren zich voornamelijk op psychologisch, medisch en materieel vlak.

 Tips voor inwoners

Ook als inwoner kan je je voorbereiden op noodsituaties. 

Op www.risico-info.be:

 • krijg je tips om je voor te bereiden op een noodsituatie (bv. ongeval, hittegolf, wateroverlast, brand, storm ...)
 • kom je te weten wat je moet doen tijdens een noodsituatie
 • krijg je instructies om een goed noodpakket samen te stellen
 • ontdek je waar je rekening mee moet houden na een noodsituatie

Tips en sjablonen voor bedrijven en instellingen

Bedrijven, scholen, rusthuizen e.a. dienen over een intern noodplan te beschikken. Een intern noodplan is een document dat een bedrijf of instelling opmaakt om mogelijke schadelijke gevolgen omwille van een noodsituatie (brand, voedselvergiftiging, ...) te beperken. Dit kan door organisatorische, maar ook technische maatregelen te nemen.

Om bedrijven en inrichtingen te helpen bij de opmaak van dit plan werden er door de provincie Oost-Vlaanderen sjablonen ter beschikking gesteld: 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Preventie en noodplanning
Gemeentehuis (tweede verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

 • 09 210 32 20
09 210 32 99
gemeente [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Het drugpunt is een intergemeentelijke drugpreventiedienst die problemen door druggebruik wil helpen voorkomen.

 • 112 (ziekenwagen, brandweer, politie), apotheek van wacht, dokter van wacht, ...

 • Brandwonden, AA, Cardstop, ...

 • De brandverzekering dekt de meest voorkomende natuurrampen. Het Vlaams Rampenfonds vergoedt erkende algemene natuurrampen.

 • Locatie en werking van de Automatische Externe Defibrilatoren (AED) van het lokaal bestuur

 • Om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van een woningbrand kan je zelf een aantal zaken doen.

 • Door de klimaatopwarming zal het aantal erg warme dagen in de toekomst toenemen. Die warme dagen kunnen ook gevolgen hebben voor de volksgezondheid: van hoofdpijn en slapeloosheid tot uitdroging, hitteslag en zelfs sterfte. Kwetsbare groepen zoals kinderen, sociaal geïsoleerde personen en ouderen worden het hardst getroffen.

 • Politiebesluiten betreffende captatieverbod waterlopen.