Bomenplan

Wat?

Bomen zijn van grote waarde voor de gemeente Merelbeke, want ze dragen bij tot een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle leefomgeving die de laatste jaren steeds meer verstedelijkt. In een dergelijke, snel veranderende omgeving zijn bomen een blijvende waarde, wat vooral geldt voor de inheemse soorten. Ook als we onze luchtkwaliteit willen verbeteren, als we milieunormeringen willen halen of tegen 2020 klimaatneutraal willen zijn, spelen bomen hierin een belangrijke rol.

 

Afgelopen jaren zijn er op diverse locaties in de gemeente inheemse bomen gerooid, wat zeer uiteenlopende reacties uitlokte bij burgers en belangengroepen. De voornaamste redenen van de rooiingen waren enerzijds de verzuchtingen van bewoners omtrent de dalende woonkwaliteit ten gevolge van zware blad- en vruchtval, lichtverlies en wortelopdruk van verhardingen en anderzijds de schade aan infrastructuur die er in de loop der jaren was opgetreden. Mede door de omvang van de uitgevoerde kappingen is er op korte tijd een grote behoefte ontstaan aan een beter en duidelijk beleid omtrent het bomenbeheer.

Daarnaast valt het ook op dat er in sommige straten nog amper bomen staan, dit in tegenstelling tot vele jaren geleden wanneer men nog kon spreken van ‘groene lanen’. Dit is vaak een gevolg van de sterk toegenomen parkeerdruk en het niet systematisch vervangen van afgestorven bomen. Gelukkig hebben steeds meer burgers een toenemende waardering voor bomen en groen in het verstedelijkt gebied. Bomen zorgen voor een gevoel van welbehagen bij de burgers en de waarde van onroerend goed neemt toe door aanwezigheid van bomen en groen.

Algemeen kunnen we stellen dat een goed bomenbeleid noodzakelijk is om de kwaliteit van het bomenareaal in Merelbeke te handhaven en idealiter zelfs te vergroten.
Iedereen, beleid en burgers, dienen zich bewust te zijn van het feit dat een boom niet zomaar kan verplant of verwijderd worden zoals een gebouw. Bomen groeien nu eenmaal traag en hebben veel tijd nodig om als volwaardige zuurstofbron binnen een gemeenschap te fungeren.

In dit bomenplan worden niet alleen doelstellingen geformuleerd. Er wordt een actieplan gemaakt voor de komende 30 jaar dat ook breed zal gecommuniceerd worden. Er wordt ook een opsomming gemaakt van de levensverwachtingen van de bomen in elke straat. Het zal dus niet enkel bij een papieren nota blijven. Er wordt gestreefd naar een breed gedragen beleid waar krachtige uitvoering wordt aan gegeven.

Bekijk ook

  • Een ecologische tuin is een levende tuin! Er wordt rekening gehouden met de natuur en de eigenheid van de streek.

  • In volkstuin de Molenhoeve schieten de slakroppen, knollen, wortels en radijzen stilaan als paddenstoelen uit de grond. De tuin is  te vinden is aan de achterzijde van de Molenhoeve in de Poelstraat. Er is plaats voor een twintigtal tuiniers die in alle rust en gezelligheid in de grond kunnen woelen om hun eigen groenten te kweken.